បទយកការណ៍ស្តីពី «ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការប្រតិបត្តិរយៈពេល៣ឆ្នាំស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់យុត្តិធ៌ម អនីតិជន»

179

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រីសំអាង គុទារិយា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង