បទភ្លេងបូរាណខ្មែរក្រោមចំណងជើងថា៖ សំពោង (ទម្រង់បាសាក់)

165

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

បទភ្លេងបូរាណខ្មែរ ប្រគុំពីឧប្បករណ៍ភ្លេងខ្មែរប្រភេទកូតម្យ៉ាងគឺ ទ្រអ៊ូ

បទភ្លេងបូរាណខ្មែរក្រោមចំណងជើងថា៖ សំពោង (ទម្រង់បាសាក់)

ប្រគុំទ្រអ៊ូដោយ៖ លោក យន់ ប៊ុនទៀង

ថតដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង