ព័ត៌មានជាសំលេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង៨យប់ ថ្ងៃទី២៥ និងម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

284

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://youtu.be/PjDfnk-dJw8

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង