ប្រធានបទ៖ “ការលើកកម្ពស់កិច្ចប្រឹងប្រែងតំបន់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្រ្គាម តាមរយៈវិធីសាស្រ្តចម្រុះ”នឹងពិក្សាគ្នាក្នុងសិក្ខាសាលាតំបន់ ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការយ៉ាងពេញលេញ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ានសម្រាប់សកម្មភាពមីន នៅខេត្តសៀមរាប

184

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ហោ សេងគ្រី៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង