ខេត្តកំពង់ចាម ប្រមូលតម្រូវការអាទិភាពរបស់មូលដ្ឋាន សម្រាប់កសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០២០ ២០២២

190

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង