ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

163

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង