ស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃទី 25 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 គិតត្រឹមម៉ោង 8 យប

441

ស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃទី 25 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 គិតត្រឹមម៉ោង 8 យប់ មានដូចខាងក្រោមនេះ ៖ – ទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែង ទឹកមានកំពស់ 9,77 ម៉ែត្រ ឡើង 0,02 ម – ទន្លេសេសាន ទឹកមានកំពស់ 9,13 ម៉ែត្រ ស្រកចុះ 0,03 ម ។ – ទន្លេសេកុង នៅស្រុកសៀមប៉ាងទឹកមានកំពស់ 11,54 ម៉ែត្រ ឡើង 0,04 ម ។ ឯកឧត្តមជាទីគោរព ស្ថានភាពទឹកទន្លេសេកុង នៅស្រុក សៀមប៉ាង បានឡើងហួសកំរិតប្រកាសអាសន្នហើយ អាជ្ញាធរបានជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋទៅ ទី ទួលសុវត្តិភាពបានចំនួន 310 គ្រួ សារ ហើយ ក្នុងនោះ ឃុំសន្តិភាព 60 គ្រួសារ ។ ឃុំថ្មកែវ ចំនួន 115 គ្រួសារ ។ និងឃុំស្រែ សំបូរ 141 គ្រួសារ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង