បទចម្រៀង៖ សង្ក្រានវិមានឈ្នះ ឈ្នះ (​ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា ផន ស្រីឃួច  )

56

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

បទចម្រៀង៖ សង្ក្រានវិមានឈ្នះ ឈ្នះ (​ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា ផន ស្រីឃួច  )

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក រិន ធីរ៉ា

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លោក ពុន គ្រីស្នា

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា ផន ស្រីឃួច

រចនារូបភាព ៖ លោក រិន ធីរដ្ឋា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យជាតិកម្ពុជា

 

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង