បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការមិនតម្លើងថ្លៃកសិផលខ្មែរ ក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សន សាវិន