នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៍ ស្តីពី សមត្ថភាពនិងភាំពខ្លាំងរបស់ស្ត្រី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៍ ស្តីពី សមត្ថភាពនិងភាំពខ្លាំងរបស់ស្ត្រី សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក…

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ កុំទុកចិត្តបរទេស កុំទុកចិត្តអភិនេស្ក្រម៍ថាចិត្តស្មោះត្រង់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ កុំទុកចិត្តបរទេស កុំទុកចិត្តអភិនេស្ក្រម៍ថាចិត្តស្មោះត្រង់ និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ជិន អេង ច្រៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ជិន អេង និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ…