នាទីកសិកម្ម៖ បទយកការណ៍ ស្តីពី សួនបន្លែគ្រួសារ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីកសិកម្ម៖ បទយកការណ៍ ស្តីពី សួនបន្លែគ្រួសារ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកស្រី រស់ កណ្តាវី សហការផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម និង អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖…