ល្ខោននិយាយរឿង៖ យក្សទុំ យក្សយំស្រណោះ (ភាគទី១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន ល្ខោននិយាយរឿង៖ យក្សទុំ យក្សយំស្រណោះ (ភាគទី១) និពន្ធ និង ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក មី វ៉ាត សម្តែងដោយ៖ សីល្បករ សិល្បការនី របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា បច្ចេកទេស និងបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ លោកស្រី…