អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថន័យនៃទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថន័យនៃទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់ សេង ច្រៀងដោយ៖ លោក ឌៀប សិដ្ឋសុធា និង អ្នកស្រី​ សុន ចាន់ថន ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖…

ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ២០១៩

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ២០១៩

នាទីយល់ដឹង៖ ការរកឃើញថ្មី ជំងឺពងបែកដៃ ជើង និងមាត់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន នាទីយល់ដឹង៖ ការរកឃើញថ្មី ជំងឺពងបែកដៃ ជើង និងមាត់ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី និង អ្នកនាង ហ៊ុល​ កុលធីតា ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖…

កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ« សហគមន៍ជនបទ និងការសន្សំប្រាក់»សូមអញ្ជើញ…

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖សម្របសម្រួលដោយ៖ លោកស្រី ឆាយ លីណា៖