រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងការផលិតម៉ាស់ ខណ:ដែល…

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ សុភា វិសិទ្ធិពង្ស  ថ្ងៃទី២៧  ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០៖

បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប ហៅកាត់ថា ASEM»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន