ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា សម្តែងនូវការខកចិត្តនិងសោកស្តាយបំផុតចំពោះសេចក្តី សម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុប នៅថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការជំនុំជម្រះថ្មីប្រឆាំងនឹងជនល្មើសច្បាប់ នៅកម្ពុជា (២០២១/២៥៧៩(RSP)

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា សម្តែងនូវការខកចិត្តនិងសោកស្តាយបំផុតចំពោះសេចក្តី សម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុប នៅថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការជំនុំជម្រះថ្មីប្រឆាំងនឹងជនល្មើសច្បាប់ នៅកម្ពុជា (២០២១/២៥៧៩(RSP)÷IMG_20210317_163615_449

Comments

Related posts