ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាស​ថា​​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ​ថ្មី​ ខណៈ​ដែល​មានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ មានរហូតដល់១១នាក់​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖លោកជួន​ បូណា​

ភ្នំពេញ​៖ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាស​ថា​​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ​ថ្មី​ ខណៈ​ដែល​មានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ មានរហូតដល់១១នាក់​ ៖F12793D2-D1A8-4388-A00E-AA299D72746EC4D48D57-2295-4E1D-B677-36FC394F935D5A3B7496-D491-4F05-98C5-0F1763AE8449

Comments

Related posts