របាយការណ៍បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ដីរាជការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងជំហានទី២គិតត្រឹមថ្ងៃទូ២៦ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖លោកជួន​ បូណា​

របាយការណ៍បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ដីរាជការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងជំហានទី២គិតត្រឹមថ្ងៃទូ២៦ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។117AFF6F-7E51-42F3-8E23-EF91168287629DDB8E71-1FBF-4089-B87A-F3D4D5EC934E

6A184A77-1AA1-43E6-A64E-7F5962E49CDE

Comments

Related posts