អាជ្ញាធរបានបិទទីតាំងសរុប ៤៧កន្លែង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

IMG_20210223_153350_468

Comments

Related posts