ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន​ ៤៤នាក់​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន​ ៤៤នាក់​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ៖FB_IMG_1614302119726FB_IMG_1614302122945FB_IMG_1614302126642FB_IMG_1614302131405

Comments

Related posts

សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាដាច់ខាត បងប្អូននៅផ្ទះណា ត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹង! ដាច់ខាត!

សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាដាច់ខាត បងប្អូននៅផ្ទះណា ត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹង! ដាច់ខាត!

សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាដាច់ខាត បងប្អូននៅផ្ទះណា ត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹង! ដាច់ខាត!