ក្រសួងសុខាភិបាល ហាមមិនឲ្យម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជនទាំងអស់ពិនិត្យអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យជាជំងឺកូវីដ១៩ ជាដាច់ខាត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

 

ក្រសួងសុខាភិបាល ហាមមិនឲ្យម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជនទាំងអស់ពិនិត្យអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យជាជំងឺកូវីដ១៩ ជាដាច់ខាត÷FB_IMG_1617863669518FB_IMG_1617863673163FB_IMG_1617863681792FB_IMG_1617863684919FB_IMG_1617863687383FB_IMG_1617863689779

Comments

Related posts

សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាដាច់ខាត បងប្អូននៅផ្ទះណា ត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹង! ដាច់ខាត!

សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាដាច់ខាត បងប្អូននៅផ្ទះណា ត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹង! ដាច់ខាត!

សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាដាច់ខាត បងប្អូននៅផ្ទះណា ត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹង! ដាច់ខាត!