នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន ៣៣,៧ លាននាក់

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

IMG_1078

IMG_1085

អន្តរជាតិ៖ ទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថា ចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២៣ ត្រូវបានគេប៉ាន់ ប្រមាណថា មានចំនួន ៣៣,៧ លាននាក់កើនឡើង ២ ភាគរយបើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២២។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Xinhua។ នាយកដ្ឋានស្ថិតិម៉ាឡេស៊ី (DOSM) បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ប្រជាជនសរុបមាន ៣០,៥ លាននាក់ ហើយ ៩០,៦ ភាគរយជាពលរដ្ឋ ៣,២ លាននាក់ និង ៩,៤ ភាគរយមិនមែនជាពលរដ្ឋ។ ចំនួនប្រជាជនបុរសបានកើនឡើងដល់ ១៧,៧ លាននាក់ពី ១៧,២ លាននាក់នៅក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២២ ហើយស្ត្រីបានកើនឡើងដល់ ១៦ លាននាក់ពី ១៥,៨ លាននាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ។ ចំនួនប្រជាជនដែលមានអាយុពី ០-១៤ ឆ្នាំ (អាយុក្មេង) នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរនៅ ៧,៦ លាននាក់នៅក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២៣ បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។ ទន្ទឹមនឹងនេះសមាសភាពនៃប្រជាជនដែលមានអាយុពី ១៥-៦៤ ឆ្នាំ (អាយុធ្វើការ) បានកើនឡើងដល់ ២៣,៦ លាននាក់ពី ២៣,១ លាននាក់នៅក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២២។ សមាសភាពនៃប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី ៦៥ ឆ្នាំឡើងទៅ (អាយុចាស់) បានកើនឡើងដល់ ២,៥ លាននាក់ពី ២,៤ លាននាក់ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នា។ ចំនួនកំណើតផ្ទាល់បានកត់ត្រាការថយចុះ ១,១ ភាគរយបើធៀបទៅនឹងការសម្រាលកូនក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២២ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរការស្លាប់សរុបមានចំនួន ៤៨,២៥០ នាក់ថយចុះ ៤,២ ភាគរយបើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ២០២២៕

Comments

Related posts