វីដេអូ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ ជឿជាក់ថាការិយាល័យសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាស្ពានផ្សារភ្ជាប់វិនិយោគិនកម្ពុជាជាមួយវិនិយោគិនជប៉ុន ឱ្យល្អប្រសើរជាងមុនបន្ថែមទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោកស្រី ស៊ឹង សុផារី

 

Comments

Related posts