សម្ដេចធិបតីថ្លែងថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្ដេជ្ញាចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាគុណប្រយោជន៍ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ

សម្ដេចធិបតីថ្លែងថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្ដេជ្ញាចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាគុណប្រយោជន៍ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋphoto_2024-05-30_07-55-16

Comments

Related posts