ក្នុងខែមេសា កម្រិតទុនបម្រុងសរុបរបស់ហ្វីលីពីនសម្រេចបាន ១០៣,៤ ពាន់លានដុល្លារ

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

a21-103

a22-95

អន្តរជាតិ៖ ធនាគារជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយថា ទុនបម្រុងអន្តរជាតិសរុប (GIR) របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ១០៣,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅចុងខែមេសាពី ១០៤,១ ពាន់លានដុល្លារនៅចុងខែមីនា។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៍មាន Xinhua។ ធនាគារ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) បាននិយាយថា កម្រិត GIR ចុងក្រោយបំផុតតំណាងឱ្យសន្ទុះសាច់ប្រាក់ខាងក្រៅស្មើនឹងតម្លៃនៃការនាំចូលទំនិញ និងការទូទាត់ថ្លៃសេវា និងប្រាក់ចំណូលបឋមរយៈពេល ៧,៧ ខែ។ ធនាគារជាតិបានបន្ថែមថា កម្រិត GIR ខែមេសាគឺប្រហែល ៥,៩ ដងនៃបំណុលខាងក្រៅរយៈពេលខ្លីរបស់ប្រទេសដោយផ្អែកលើកាលកំណត់ដើមនិង ៣,៦ ដងដោយផ្អែកលើកាលកំណត់ដែលនៅសល់។ BSP បាននិយាយថា "ការថយចុះពីមួយខែទៅមួយខែនៃកម្រិត GIR បានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងសំខាន់ពីការដករូបិយប័ណ្ណបរទេសសុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិពីប្រាក់បញ្ញើរបស់ខ្លួនជាមួយ BSP ដើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចបំណុលរូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់ខ្លួន និងទូទាត់សម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗ" ៕

Comments

Related posts