បទ ៖ តោះយើងទៅកឋិនវត្តអង្គរុន

បទ ៖ តោះយើងទៅកឋិនវត្តអង្គរុន
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ឌី ថារ៉េន និង កញ្ញា សាត់ ដានី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន ថតនិងកាត់ត ៖ លោក សាន សុធា និង លោក ម៉េត វណ្ណី
ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
រៀបចាំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

Comments

Related posts