ល្ខោននិយាយរឿង៖ ភ្លើងអពមង្គល (ភាគទី៦) បញ្ចប់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
ល្ខោននិយាយរឿង៖ ភ្លើងអពមង្គល (ភាគទី៦) បញ្ចប់
និពន្ធដោយ៖ លោក ប៉ាវ ធួក
ដឹកនាំផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
រៀបសម្រួល និង ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក ស៊ុំ សារឿន
សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

Comments

Related posts