ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង ៖ ជំនន់ទឹកភ្លៀង

ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង ៖ ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ច្រៀងដោយ ៖ លោក សាន សុវណ្ណឌឿន និង លោក ឡុង ឆាយ
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
គ្រប់គ្រងការផលិត ៖ លោកជំទាវ ឈឹមពៅ សុកាន់ឌី អគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិ
ដឹកនាំការផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

Comments

Related posts