ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៤០នាក់​ និងអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០១នាក់​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

 

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៤០នាក់​ និងអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០១នាក់​ ៖IMG_20210224_073413_319IMG_20210224_073416_139IMG_20210224_073436_475IMG_20210224_073440_857

Comments

Related posts