ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៨៨នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៤៨នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៨៨នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៤៨នាក់ ៖FB_IMG_1619852415061FB_IMG_1619852417138FB_IMG_1619852419095FB_IMG_1619852421172FB_IMG_1619852424041

Comments

Related posts