ព៌ត័មានថ្មីៗ:អ៊ីរ៉ាក់ ផ្អាកជ្រើសរើស ប្រធានាធិបតី ដោយការកើតមាន អំពើហិង្សាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយព័ត៌មានម៉ោង ៤រសៀល