ព័ត៌មានថ្មីៗ:ព្យុះកំណាចមួយវាយប្រហារ នៅភាគខាងត្បូង អាម៉េរិក ស្លាប់មនុស្សអស់ ០៦នាក់ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង២០យប់ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១៦រសៀលព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹក