ព៌ត័មានថ្មីៗ:អ៊ីស្រាអែល បន្ថែមទ័ព ១៦ពាន់នាក់ទៀត តទល់នឹងសង្គ្រាម នៅហ្គាសាព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់