ព៌ត័មានថ្មីៗ:៣៦នាក់ស្លាប់, ១៩នាក់បាត់ខ្លួន ដោយសារលិចទូកនៅហ្វីលីពីនព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់