ព៌ត័មានថ្មីៗ:ភាគខាងកើត ឥណ្ឌូនេស៊ី មានករណី រញ្ជួយដី កម្រិត៦.០រិចទ័រព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៤រសៀលព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ៨ព្រឹកអត្ថាធិប្បាយ