ព៌ត័មានថ្មីៗ:ក្រុមឧទ្ទាម IS រឹបអូស បានតំបន់ព្រំដែនចុងក្រោយ រវាងស៊ីរី និងអ៊ីរ៉ាក់ប្រេងកំពប់ នៅភាគខាងត្បូង កាលីហ្វរញ៉ា ត្រូវការពេលបីថ្ងៃ ដើម្បីសម្អាតព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់