រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩លើជនជាតិចិន២នាក់ ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩លើជនជាតិចិន២នាក់ ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុ

Comments

Related posts