លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាន នាទីក្រុងហ្សាការតា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាន នាទីក្រុងហ្សាការតា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី÷IMG_20210425_171206_462IMG_20210425_171208_351IMG_20210425_171210_244

Comments

Related posts