រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការពង្រឹងការអនុវត្តន៍ វិធានការការពារ ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ (រួមទាំងពពួកបំប្លែងថ្មី) ជាពិសេសបុគ្គលត្រូវចូលរួមជាចំបាច់ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ខ្ជាប់ខ្ជួន និងម៉ត់ចត់

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការពង្រឹងការអនុវត្តន៍ វិធានការការពារ ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ (រួមទាំងពពួកបំប្លែងថ្មី) ជាពិសេសបុគ្គលត្រូវចូលរួមជាចំបាច់ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ខ្ជាប់ខ្ជួន និងម៉ត់ចត់៖IMG_20210628_140920_175IMG_20210628_140922_344

Comments

Related posts