វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន២៨រូប នឹងត្រូវបញ្ជូនមកមាតុប្រទេសវិញពីអ្នកកាន់កាប់សមុច្ច័យឯកជន

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការទទួលបានមកវិញនូវបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរ ៖ វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន២៨រូប នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពីអ្នកកាន់កាប់សមុច្ច័យឯកជន ។

IMG_20220112_191659_887

FB_IMG_1641989839071

FB_IMG_1641989843028

Comments

Related posts