វីដេអូ ៖ វៀតណាម គាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះកម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន និងលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលមានលទ្ធផលផ្លែផ្កានេះ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក យី វិច្ជិកា

វីដេអូ ៖ វៀតណាម គាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះកម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន និងលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលមានលទ្ធផលផ្លែផ្កានេះ

Comments

Related posts