វីដេអូ ៖ អ្នកជំនាញកសិកម្ម លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករឱ្យបន្ដខិតខំដាំបន្លែសុវត្ថិភាពតាមស្ដង់ដារបច្ចេកទេស

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោកស្រី ប៉ុង សុភាវី

វីដេអូ ៖ អ្នកជំនាញកសិកម្ម លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករឱ្យបន្ដខិតខំដាំបន្លែសុវត្ថិភាពតាមស្ដង់ដារបច្ចេកទេស

Comments

Related posts