វីដេអូ ៖ ខណៈដែលជំងឺគ្រុនឈាមមានការកើនឡើងមន្ត្រីសុខាភិបាល បានចុះអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ថ្នាំអាបេតនៅតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោកស្រី ស្រីផល

វីដេអូ ៖ ខណៈដែលជំងឺគ្រុនឈាមមានការកើនឡើងមន្ត្រីសុខាភិបាល បានចុះអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ថ្នាំអាបេតនៅតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម

Comments

Related posts