ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លើសំណួរដែលថា តើកម្ពុជាមានបាត់ផ្ទៃដីរបស់ខ្លួនដែរឬទេ?

Comments

Related posts